Sporun İş ve Okul Hayatına Faydaları

Günümüzde spor sadece insanların fiziki ve psikolojik açıdan güçlenmesi için sürdürülen bir faaliyetler bütünü olmaktan, daha ileri gitmiştir. Bununla birlikte spor, sorumluluk ve iş birliği eğilimi ile düzen sağlama kabiliyetini ortaya çıkararak kişinin sosyalleşmesine yardımcı olan önemli bir kurum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bireyin sosyal yaşamı içerisinde, psiko-sosyal gelişimini desteleyerek bunu hızlandırmasına yardımcı olan faktörlerin başında spor yer almaktadır. Sporun kişilerin psiko-sosyal gelişiminde önemli bir yeri olduğu, insanların sosyal ve psikolojik bakımdan aktif kılmanın en kolay yolunun spordan geçtiği unutulmamalıdır. Birey sportif etkinliklere katılmakla, manevi yalnızlığın doğuşunu hazırlayan etkileri gidererek, iş hayatında görülen ve daha sonra genelleşerek sosyal hayata yansıyan, amaçsızlık ve monoton çalışma şartlarının doğurduğu kötümser ve bunalımlı tutumların giderilmesini en kolay spor yolu ile ortadan kaldırabilir

PSİKO – SOSYAL GELİŞİM SÜRECİ İÇERSİNDE İNSAN VE SPOR İLİŞKİSİ
Veysel KÜÇÜK [1] Harun KOÇ [2]

Yukarıdaki makalede de belirtildiği gibi spor, hem iş hem de okul hayatımızda sıkça karşımıza çıkan ruh ve psikolojik hastalıklar olan; stres, depresyon, bunalım vb. rahatsızlıklardan kurtulmamızın en kolay yollarından biridir. Bunlar sadece ruh sağlığımıza sağladığı faydalar olmakla beraber aynı zamanda spor yapmanın fiziksel ve bilinçsel faydaları da vardır.

Bir Grup İnsan Güneş Batımında Koşuyor.

Spor Yapmanın Öğrenciler Üzerindeki Bilinçsel Faydaları

Bu araştırmanın amacı spor yapan ve yapmayan 8.sınıf öğrencilerinin kişilik özellikleri ile akademik başarıları arasındaki ilişkiyi incelemekti. Araştırmaya düzenli olarak spor yapan 61, spor yapmayan 153 ortaokul öğrencisi katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak beş faktörlü kişilik Envanteri kullanılmıştır. Katılımcıların cinsiyetleri ve lisanslı olarak spor yapma durumlarına göre kişilik özellikleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar bulunmuştur (p<0,05), ayrıca akademik başarıları ve kişilik özellikleri arasında da istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır (p<0,05). Sonuç olarak katılımcıların kişilik özellikleri ve akademik başarıları birçok farklı unsurdan etkilenmektedir. Düzenli spor yapan öğrencilerin dışa dönüklük ve açıklık kişilik özellikleri düzenli spor yapmayan öğrencilere göre daha iyidir. Dışa dönük ve açıklık özellikleri iyi olan öğrencilerin akademik başarının da daha iyi olduğu bulunmuştur.

DÜZENLİ OLARAK SPOR YAPAN ve YAPMAYAN
ÖĞRENCİLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE AKADEMİK
BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Gizem SAYGILI
Emrah ATAY
Meriç ERASLAN
Mesut HEKİM

Yukarıdaki deney üzerine yapılan araştırmalar da gösteriyor ki spor yapan öğrenciler hem insan ilişkileri hem de ders başarıları açısından diğer öğrencilere nazaran gözle görülür bir şekilde daha başarılı oldukları ortaya çıkmıştır.

İnsanın doğası gereği spor, yüzyıllarca en ihtiyaç duyduğu aktivite haline gelmiştir. Milattan önceki dönemlerde insanlar spor adında olmasa da çok aktif bir yaşam düzenine sahipti. Gerek aç kalmamak, gerek karşı cinsi etkilemek ve diğer avcılara karşı tetikte olmak için sürekli hareket eden insanoğlu ancak bu şekilde hayatta kalmayı başarabilmiştir. Günümüz dünyasında şehirleşmenin yaygın olduğu ve hareketin az olduğu için yeni yeni hastalıklar ortaya çıkmakta. Bu hastalıklara örnek olarak; tükenmişlik sendromu, depresyon, bunalım vb. verilebilir.

Bir Grup İnsan Güneş Batımında Koşuyor.

Spor Yapmanın Akademik Hayata Bilinçsel Faydaları

Sporun doğasında bir hedefe ulaşmak üzere plan, düzen ve disiplin içerisinde sürekli olarak çalışmak ve gayret
etmek vardır. Dolayısıyla spor yapan bir insan; disiplinli, planlı, sistematik bir şekilde hedefleri peşinde koşmak
ve çabalamak zorundadır. Bunu zorlayan güç ise başarıya ulaşma isteği ve arzusudur. Amatör ya da profesyonel
olarak düzenli ve sürekli olarak spor yapan bir kişinin, hayatında yaptığı işlerde de (akademik çalışmalar, iş hayatı
vs.) başarılı olması beklenir. Bu araştırmada, çeşitli spor branşlarında amatör ya da profesyonel düzeyde spor
yapmanın akademik başarı üzerindeki etkisini ölçmek amaçlanmıştır. Bu amaçla Süleyman Demirel Üniversitesi,
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde okuyan üniversite öğrencileri araştırma grubu olarak seçilmiştir. Araştırmanın
verileri, 16 sorudan oluşan bir ölçeğin üniversite öğrencilerine uygulanması ile elde edilmiştir. Toplanan bu anket
verilerinin analiz edilmesinde ise SPSS 20.0 (Statistical Packages for the Social Sciences) istatistik programından
yararlanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, bazı branşlarda amatör ya da profesyonel seviyede spor yapan
öğrencilerin akademik başarılarının daha yüksek olduğu görülmektedir.

Sportif Aktivitelerin Akademik
Başarı Üzerindeki Etkisi: SDÜ İİBF
Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Muhammet Hamdi Mücevher,* Zeynep Demirgil,** Ramazan Erdem***

Yukarıdaki deney araştırması da gösteriyor ki düzenli ve sürekli spor yapan bireyler spor yapmayan bireylere göre akademik hayatta da daha fazla başarılara sahip olabiliyor.

Bir Grup İnsan Dışarda Yürüyüş Yapıyor.

Spor Yapmanın Fizyolojik Faydaları


Sporun bilinen en eski özelliği fiziksel gelişimdir. İlkçağlarda insanın
hayatta kalmak için yaptığı ilkel bedensel faaliyetlerin genelinin onu güçlü
tutma amacına yönelik olduğu bilinmektedir. Yerleşik topluma geçiş ve bos
zamanın ortaya çıkmasından sonra insanlar bedensel faaliyetlerin, fiziksel
ve biyolojik yararlarını fark etmişlerdir.
Geçmişten günümüze gelinceye kadar insanlar sporun fayda ve
yararlarının farkında olmuş ve sportif faaliyetlere yönelmişlerdir. Spor
yapan kişilerde meydana gelen bazı fizyolojik değişimlerinden bazılarını
maddeler halinde söyle sıralayabiliriz:

  • Bireylerin daha enerjik bir yapıya sahip olmasını sağlar.
  • Fizyolojik ve psikolojik yorgunluklara karşı vücut direncini arttırır.
  • Obeziteyi önler.
  • Vücutta kılcal damar sayısı artar.
  • Kalp krizi geçirme riskini azaltır.
  • Kalbin pompaladığı kan miktarı artar ve kalbi besleyen kroner
    damarlar genişler.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR, FAYDALARI, ÖNEMİ VE
SINIFLANDIRILMASI

Serhat ÖZDENK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir